Motto týdne

"Milovaní! Kristus vytrpěl jednou smrt za hříchy, spravedlivý za nespravedlivé, aby nás smířil s Bohem."

1 Petr 3,18-22

Co nás čeká?

Anketa

Které informace Vás nejvíce zajímají na farním webu?

Čísla účtů

1) Farnost Radešínská Svratka

Bankovní spojení ČS – 1623704359/0800

 

2) Farnost Olešná u Nového Města na Moravě

Bankovní spojení ČS – 1623705319/0800

1. neděle postní

18. – 24. Únor 2018
 • Děkujeme všem, kteří v minulém týdnu různým způsobem pomohli při přípravě Nového Jeruzaléma v Rad. Svratce. Pán Bůh záplat za vaši štědrost a ochotu. Ať sám Pán je pro vás největší odměnou.
 • Ve středu 14.2. jsme popeleční středou začali postní dobu, čas zármutku, kajícnosti a pokání. Využijme dobře tento čas pro modlitbu, almužnu a půst od jídla, televize, internetu, alkoholu, kouření, kávy, sladkostí a ostatních povzbuzujících stimulantů.
 • Ještě dnes, v neděli 18.2. po mši sv. v Rad. Svratce bude setkání pro ministranty.
 • Během postní doby před každou mší sv. se místo modlitby růžence budeme modlit Křížovou cestou. Výjimkou bude Radešínská Svratka. Z důvodu přítomnosti sochy Panny Marie z Nového Jeruzaléma v neděli, v pondělí a ve středu bude přede mší sv. modlitba růžence. Také každé nedělní odpoledne v postní době vás zveme na pobožnost Křížové cesty. Tato pobožnost bude v Nové Vsi ve 13:30 hod., v Rad. Svratce a v Olešné ve 14:30 hod. Kdo se nemůže zúčastnit společné modlitby, ať se modlí doma. Dnešní Křížovou cestu povedou ženy.
 • Ve čtvrtek 22.2. v Novém Městě na Moravě bude kněžská rekolekce. Začne v 8:00 hod. adorací Nejsvětější svátosti a v 8:30 hod. bude mše sv.
 • Během postní doby z pátku na sobotu od 19:00 do 7:00 hod. vás zveme do kaple na faru v Rad. Svratce na „noční rozhovory s Pánem Ježíšem před Nejsvětější svátostí“. Můžete přicházet v jakoukoliv dobu a předkládat Pánu své díky, chvály a prosby. Na faru nezvoňte, bude otevřen boční vchod.
 • Svatý otec František ustanovil pátek 23. února jako zvláštní den modliteb a půstu za mír ve světě a vyzval všechny lidi dobré vůle, také nás, aby se k němu připojili. Modlitební úmysl se týká všech zemí trpící válečnými konflikty a násilím, zvláště pak Demokratické republiky Kongo a Jižního Súdánu.
 • V pátek 23.2. v 16:45 bude na faře v Rad. Svratce spolčo děvčat ZŠ a mší sv. v 18:00 hod. začne další příprava na biřmování.
 • Příští neděli 25.2. bude ve farnosti sbírka Haléř sv. Petra. Těmito prostředky může Svatý otec František jménem celé církve přispívat ke zmírnění následků neštěstí, pomoct obětem válečných konfliktů, živelných katastrof a dalším lidem v nouzi.
 • O jarních prázdninách bude pro děti připraven opět Den a noc na faře v Rad. Svratce a v Olešné. A to od 26.2. do 27.2. v Olešné a od 27.2. do 28.2. v Rad. Svratce. Podrobnosti jsou na plakátku před kostelem a zapisovat děti můžete u Tomáše Mahla nebo u otců pallotinů.
 • V sobotu 24.2. v 8:00 bude mše sv. v Zubří. Srdečně zveme.

Všem farníkům přejeme požehnanou postní neděli a celý týden.

otcové pallotini

6. neděle v mezidobí

11. – 17. Únor 2018
 • Letošní výtěžek farního plesu věnován na nové topení v našem kostele činil 38 454 Kč.
 • Další setkání před 1. sv. přijímáním pro děti a jejich rodiče bude v pondělí 12.2. v Rad. Svratce. Začneme v kostele mší sv. v 17:00 hod.
 • V úterý 13.2. vás zveme do kostela v Rad. Svratce na pouť Nový Jeruzalém. Program začne v 17:00 hod. a hl. celebrantem mše sv. bude P. Lukáš Okurka, novokněz. Mše sv. v Nové Vsi v tento den nebude a úmysl této mše svaté bude odsloužen v Rad. Svratce. Prosíme hospodyňky, aby napekly koláčky a přinesly je na faru v RS do úterý 13.2.
 • Ve středu 14.2. popeleční středou začíná postní doba, čas zármutku, kajícnosti a pokání. Tento den je dnem přísného postu. Mše sv. v Olešné bude v 17:00 hod. a v Rad. Svratce v 18:00 hod. Využijme dobře postní dobu pro modlitbu, almužnu a půst od jídla, televize, internetu, alkoholu, kouření, kávy, sladkostí a ostatních povzbuzujících stimulantů.
 • Během postní doby před každou mší sv. se místo růžence budeme modlit Křížovou cestou.
 • Katechetické centrum v Brně připravilo na postní dobu brožurku „Malý průvodce postní dobou“ a charita připravila postní pokladničky, do kterých můžete přispívat postní almužnu. Tyto věci si můžete vyzvednout na stolku pod kůrem.
 • Během postní doby z pátka na sobotu od 19:00 do 7:00 hod. vás zveme do kaple na faru v Rad. Svratce na „noční rozhovory s Pánem Ježíšem před Nejsvětější svátostí“. Začínáme už 16.2. po mši sv. a končíme v 7:00 hod. modlitbou breviáře. Můžete přicházet v jakoukoliv dobu a předkládat Pánu své díky, chvály a prosby. Na faru nezvoňte, protože bude otevřen boční vchod.
 • V pátek 16.2. po mši sv. v Rad. Svratce bude na faře biblická hodina.
 • Příští neděli 18.2. po mši sv. v Rad. Svratce bude setkání pro ministranty.
 • O jarních prázdninách bude pro děti připraven opět Den a noc na faře v Rad. Svratce a v Olešné. A to od 26.2. do 27.2. v Olešné a od 27.2. do 28.2. v Rad. Svratce. Podrobnosti na plakátku před kostelem a zapisovat děti můžete u Tomáše Mahla nebo u otců pallotinů.

Všem farníkům přejeme požehnanou neděli a celý týden.

otcové pallotini

Stránky

Sdílet na signálech