Motto týdne

"Stvoř mi čisté srdce, Bože! Obnov ve mně ducha vytrvalosti."

Žl 51

Co nás čeká?

Anketa

Které informace Vás nejvíce zajímají na farním webu?

Čísla účtů

1) Farnost Radešínská Svratka

Bankovní spojení ČS – 1623704359/0800

 

2) Farnost Olešná u Nového Města na Moravě

Bankovní spojení ČS – 1623705319/0800

1. neděle postní

18. – 24. Únor 2018
 • Děkujeme všem, kteří v minulém týdnu různým způsobem pomohli při přípravě Nového Jeruzaléma v Rad. Svratce. Pán Bůh záplat za vaši štědrost a ochotu. Ať sám Pán je pro vás největší odměnou.
 • Ve středu 14.2. jsme popeleční středou začali postní dobu, čas zármutku, kajícnosti a pokání. Využijme dobře tento čas pro modlitbu, almužnu a půst od jídla, televize, internetu, alkoholu, kouření, kávy, sladkostí a ostatních povzbuzujících stimulantů.
 • Ještě dnes, v neděli 18.2. po mši sv. v Rad. Svratce bude setkání pro ministranty.
 • Během postní doby před každou mší sv. se místo modlitby růžence budeme modlit Křížovou cestou. Výjimkou bude Radešínská Svratka. Z důvodu přítomnosti sochy Panny Marie z Nového Jeruzaléma v neděli, v pondělí a ve středu bude přede mší sv. modlitba růžence. Také každé nedělní odpoledne v postní době vás zveme na pobožnost Křížové cesty. Tato pobožnost bude v Nové Vsi ve 13:30 hod., v Rad. Svratce a v Olešné ve 14:30 hod. Kdo se nemůže zúčastnit společné modlitby, ať se modlí doma. Dnešní Křížovou cestu povedou ženy.
 • Ve čtvrtek 22.2. v Novém Městě na Moravě bude kněžská rekolekce. Začne v 8:00 hod. adorací Nejsvětější svátosti a v 8:30 hod. bude mše sv.
 • Během postní doby z pátku na sobotu od 19:00 do 7:00 hod. vás zveme do kaple na faru v Rad. Svratce na „noční rozhovory s Pánem Ježíšem před Nejsvětější svátostí“. Můžete přicházet v jakoukoliv dobu a předkládat Pánu své díky, chvály a prosby. Na faru nezvoňte, bude otevřen boční vchod.
 • Svatý otec František ustanovil pátek 23. února jako zvláštní den modliteb a půstu za mír ve světě a vyzval všechny lidi dobré vůle, také nás, aby se k němu připojili. Modlitební úmysl se týká všech zemí trpící válečnými konflikty a násilím, zvláště pak Demokratické republiky Kongo a Jižního Súdánu.
 • V pátek 23.2. v 16:45 bude na faře v Rad. Svratce spolčo děvčat ZŠ a mší sv. v 18:00 hod. začne další příprava na biřmování.
 • Příští neděli 25.2. bude ve farnosti sbírka Haléř sv. Petra. Těmito prostředky může Svatý otec František jménem celé církve přispívat ke zmírnění následků neštěstí, pomoct obětem válečných konfliktů, živelných katastrof a dalším lidem v nouzi.
 • O jarních prázdninách bude pro děti připraven opět Den a noc na faře v Rad. Svratce a v Olešné. A to od 26.2. do 27.2. v Olešné a od 27.2. do 28.2. v Rad. Svratce. Podrobnosti jsou na plakátku před kostelem a zapisovat děti můžete u Tomáše Mahla nebo u otců pallotinů.
 • V sobotu 24.2. v 8:00 bude mše sv. v Zubří. Srdečně zveme.

Všem farníkům přejeme požehnanou postní neděli a celý týden.

otcové pallotini

6. neděle v mezidobí

11. – 17. Únor 2018
 • Letošní výtěžek farního plesu věnován na nové topení v našem kostele činil 38 454 Kč.
 • Další setkání před 1. sv. přijímáním pro děti a jejich rodiče bude v pondělí 12.2. v Rad. Svratce. Začneme v kostele mší sv. v 17:00 hod.
 • V úterý 13.2. vás zveme do kostela v Rad. Svratce na pouť Nový Jeruzalém. Program začne v 17:00 hod. a hl. celebrantem mše sv. bude P. Lukáš Okurka, novokněz. Mše sv. v Nové Vsi v tento den nebude a úmysl této mše svaté bude odsloužen v Rad. Svratce. Prosíme hospodyňky, aby napekly koláčky a přinesly je na faru v RS do úterý 13.2.
 • Ve středu 14.2. popeleční středou začíná postní doba, čas zármutku, kajícnosti a pokání. Tento den je dnem přísného postu. Mše sv. v Olešné bude v 17:00 hod. a v Rad. Svratce v 18:00 hod. Využijme dobře postní dobu pro modlitbu, almužnu a půst od jídla, televize, internetu, alkoholu, kouření, kávy, sladkostí a ostatních povzbuzujících stimulantů.
 • Během postní doby před každou mší sv. se místo růžence budeme modlit Křížovou cestou.
 • Katechetické centrum v Brně připravilo na postní dobu brožurku „Malý průvodce postní dobou“ a charita připravila postní pokladničky, do kterých můžete přispívat postní almužnu. Tyto věci si můžete vyzvednout na stolku pod kůrem.
 • Během postní doby z pátka na sobotu od 19:00 do 7:00 hod. vás zveme do kaple na faru v Rad. Svratce na „noční rozhovory s Pánem Ježíšem před Nejsvětější svátostí“. Začínáme už 16.2. po mši sv. a končíme v 7:00 hod. modlitbou breviáře. Můžete přicházet v jakoukoliv dobu a předkládat Pánu své díky, chvály a prosby. Na faru nezvoňte, protože bude otevřen boční vchod.
 • V pátek 16.2. po mši sv. v Rad. Svratce bude na faře biblická hodina.
 • Příští neděli 18.2. po mši sv. v Rad. Svratce bude setkání pro ministranty.
 • O jarních prázdninách bude pro děti připraven opět Den a noc na faře v Rad. Svratce a v Olešné. A to od 26.2. do 27.2. v Olešné a od 27.2. do 28.2. v Rad. Svratce. Podrobnosti na plakátku před kostelem a zapisovat děti můžete u Tomáše Mahla nebo u otců pallotinů.

Všem farníkům přejeme požehnanou neděli a celý týden.

otcové pallotini

Stránky

Sdílet na signálech