Motto týdne

"Víra je dar, který si nemůžeme nechat pro sebe, musí se sdílet."

papež František

Co nás čeká?

Anketa

Které informace Vás nejvíce zajímají na farním webu?

Čísla účtů

1) Farnost Radešínská Svratka

Bankovní spojení ČS – 1623704359/0800

 

2) Farnost Olešná u Nového Města na Moravě

Bankovní spojení ČS – 1623705319/0800

Aktuální informace

 

2. neděle postní

25. Únor – 3. Březen 2018
 • Dnešní neděli 25.2. je ve farnosti sbírka Haléř sv. Petra. Těmito prostředky může Svatý otec jménem celé církve přispívat ke zmírnění následků neštěstí, pomoct obětem válečných konfliktů, živelných katastrof a dalším lidem v nouzi.
 • Dnešní neděli 25.2. si připomínáme jedno z osmičkových výročí - tzv. Vítězný únor. Také to bude 68 roků od chvíle, kdy "vítězníci" umlátili P. Josefa Toufara.  Přijměme jako výzvu pro dobré prožívání postní doby slova z jeho kázání: "Žijme tak, jako bychom dnes zemřít měli.  Žijme pečlivě, modře a vezdejším časem vykupujme život věčný."
 • Ještě dnes, v neděli 25.2. v 19:30 hod. bude na faře v Rad. Svratce setkání promanžele.
 • Během postní doby se před každou mší sv. modlíme Křížovou cestou. Také každé nedělní odpoledne v postní době vás zveme na pobožnost Křížové cesty. Tato pobožnost je v Nové Vsi ve 13:30 hod., v Rad. Svratce a v Olešné ve 14:30 hod. Kdo se nemůže zúčastnit společné modlitby, ať se modlí doma. Dnešní Křížovou cestu povedou muži.
 • Od pondělí 26.2. začínají pro děti a mládež jarní prázdniny. Dnes je poslední den přihlašování dětí na Den a noc na faře v Olešné a v Rad. Svratce. Podrobnosti najdete na plakátku.
 • Upozorňujeme vás na změny bohoslužeb v příštím týdnu. Zítra, v pondělí 26.2. v 17:00 hod. bude mše sv. v Olešné, v úterý 27.2. mše sv. v Rad. Svratce bude v 15:00 hod. a ve čtvrtek 1.3. bude mše sv. v Řečici v 18:30 hod. Podrobnosti máte na lístku Pořady bohoslužeb.
 • Nemocné v Rad. Svratce navštívíme v pátek 2.3. od 9:00 hod. a v Řečici od 10:00 hod. Nemocné v Nové Vsi navštívíme v úterý 6.3. od 9:00 hod. a v Olešné od 10:00 hod.
 • V pátek 2.3. od 16:00 hod. bude v Olešné adorace Nejsvětější svátosti a příležitost ke sv. zpovědi.
 • V souvislosti s 1. pátkem vás zveme na mši sv. a po ní na Nikodémovou noc v Rad. Svratce v pátek 2.3. Využijme tento čas na osobní modlitbu před Nejsvětější svátostí a ke svátosti smíření. Program v kostele bude do 22:00 hod. a pak bude adorace Nejsvětější svátosti na faře do soboty do 7:00 hod.
 • V sobotu 3.3. v 8:00 hod. zveme do Rad. Svratky na mši sv. při příležitosti první soboty v měsíci všechny ctitele Neposkvrněného Srdce Panny Marie. Po mši sv. bude mariánské rozjímání.
 • Informujeme, že 19. farní tábor bude Březině v termínu od pondělí 2.7. do středy 11.7. Patronem letošního tábora bude sv. Vincenc Pallotti.

Všem farníkům přejeme požehnanou postní neděli a celý týden.
otcové pallotini

1. neděle postní

18. – 24. Únor 2018
 • Děkujeme všem, kteří v minulém týdnu různým způsobem pomohli při přípravě Nového Jeruzaléma v Rad. Svratce. Pán Bůh záplat za vaši štědrost a ochotu. Ať sám Pán je pro vás největší odměnou.
 • Ve středu 14.2. jsme popeleční středou začali postní dobu, čas zármutku, kajícnosti a pokání. Využijme dobře tento čas pro modlitbu, almužnu a půst od jídla, televize, internetu, alkoholu, kouření, kávy, sladkostí a ostatních povzbuzujících stimulantů.
 • Ještě dnes, v neděli 18.2. po mši sv. v Rad. Svratce bude setkání pro ministranty.
 • Během postní doby před každou mší sv. se místo modlitby růžence budeme modlit Křížovou cestou. Výjimkou bude Radešínská Svratka. Z důvodu přítomnosti sochy Panny Marie z Nového Jeruzaléma v neděli, v pondělí a ve středu bude přede mší sv. modlitba růžence. Také každé nedělní odpoledne v postní době vás zveme na pobožnost Křížové cesty. Tato pobožnost bude v Nové Vsi ve 13:30 hod., v Rad. Svratce a v Olešné ve 14:30 hod. Kdo se nemůže zúčastnit společné modlitby, ať se modlí doma. Dnešní Křížovou cestu povedou ženy.
 • Ve čtvrtek 22.2. v Novém Městě na Moravě bude kněžská rekolekce. Začne v 8:00 hod. adorací Nejsvětější svátosti a v 8:30 hod. bude mše sv.
 • Během postní doby z pátku na sobotu od 19:00 do 7:00 hod. vás zveme do kaple na faru v Rad. Svratce na „noční rozhovory s Pánem Ježíšem před Nejsvětější svátostí“. Můžete přicházet v jakoukoliv dobu a předkládat Pánu své díky, chvály a prosby. Na faru nezvoňte, bude otevřen boční vchod.
 • Svatý otec František ustanovil pátek 23. února jako zvláštní den modliteb a půstu za mír ve světě a vyzval všechny lidi dobré vůle, také nás, aby se k němu připojili. Modlitební úmysl se týká všech zemí trpící válečnými konflikty a násilím, zvláště pak Demokratické republiky Kongo a Jižního Súdánu.
 • V pátek 23.2. v 16:45 bude na faře v Rad. Svratce spolčo děvčat ZŠ a mší sv. v 18:00 hod. začne další příprava na biřmování.
 • Příští neděli 25.2. bude ve farnosti sbírka Haléř sv. Petra. Těmito prostředky může Svatý otec František jménem celé církve přispívat ke zmírnění následků neštěstí, pomoct obětem válečných konfliktů, živelných katastrof a dalším lidem v nouzi.
 • O jarních prázdninách bude pro děti připraven opět Den a noc na faře v Rad. Svratce a v Olešné. A to od 26.2. do 27.2. v Olešné a od 27.2. do 28.2. v Rad. Svratce. Podrobnosti jsou na plakátku před kostelem a zapisovat děti můžete u Tomáše Mahla nebo u otců pallotinů.
 • V sobotu 24.2. v 8:00 bude mše sv. v Zubří. Srdečně zveme.

Všem farníkům přejeme požehnanou postní neděli a celý týden.

otcové pallotini

Stránky

Sdílet na signálech