Farní knihovna

Farní knihovna

knihovna_1
 
 
 
Po otevření seznamu a zadání Ctrl+F se objeví okénko na zadání hledaného výrazu, slova, hesla
a výsledek bude zvýrazněn barvou. 
 
 • Farní knihovna je připravena sloužit svým čtenářům. Nabízí nyní 1011 evidovaných a zkatalogizovaných svazků.
 • Základem knihovny je původní výrazně aktualizovaný fond, který je pravidelně doplňován novými knihami.
 • Z důvodu umístění i využití daného prostoru je profilována jako knihovna s křesťansky zaměřeným fondem.
 • Pro snadnou orientaci jsou knihy roztříděny do tematických celků, které jsou ještě vnitřně seřazeny podle jednotlivých autorů.
 • Jsou zde publikace odborné teologické i praktické příručky, mohou zaujmout knihy o postavení křesťanství a církve v současném světě, prožívání víry
  současného křesťana, svědectví a komentáře osobností, biografie světců, kněží i konvertitů, pastorační příručky pro farnosti, dospělé i děti, pastorace pro manžele.
 • Významný je okruh knih s tématem liturgie a duchovního života, knihy o eucharistii, modlitbě, nechybí knihy o modlitbě chval i přímluvné modlitbě, o duchovních cvičeních, exerciciích, křesťanské mystice, posvátných místech a poutích. Oddíl o vztahu církve a společnosti mj. obsahuje knihy o náboženské perzekuci, o pronásledování křesťanů za minulého režimu. Následuje celek o vnitřním životě církve, o kněžích i laicích a různých službách ve farnostech, řádech a historii církve.
 • Krásná literatura je zastoupena některými klasickými díly z původního fondu, ale postupně přibývají díla současných křesťanských autorů i autorek světových
  i českých. Aktualizovaná je i literatura pro děti a mládež o nové příběhy, povídky i romány.
 • Celý fond knihovny je možné si prohlížet na nových webových stránkách farnosti. Jako formát pro katalogizaci byl zvolen program Excel. Tento program není tak komfortní jako profesionální knihovnické programy, ale je plně postačující k vyhledání záznamu podle různých kritérií, např. autorů hlavních i vedlejších, variant
  jmen, názvů, vydavatelů, edic, věcných, jmenných, geografických i chronologických hesel k nalezení knihy podle tématu. Návod k vyhledávání je uveden na webu pod portálem knihovny.
 • Půjčovní doba knihovny je každé první úterý v měsíci od 16 do 18 hodin nebo po domluvě s knihovnicí (tel. 723 983 336).