Jste zde

Činit co chce Bůh

12. Leden 2014 - 16:44

slovo faráře

Známý kněz a spisovatel Marek Orko Vácha ve své jedné knížce napsal: „Dobré skutky nemáme činit proto, aby si nás druzí všimli, ani z důvodu skryté evangelizace, ani z jiného důvodu. Dobro se má dělat, protože je dobré, jen tak, pro radost květinám a motýlům. Vysvětlením lásky je láska. Dobro má být vykonáno pro dobro samotné.“ Zase na jiném místě tentýž autor dodává: „Naše těžká práce je často jen útěk nebo přestrojená lenost. Nejde vůbec o to, konat dobro, ale to dobro, které chce teď Bůh.“ 

Těchto pár řádků by nám mohlo stačit. Jsou tak hluboké a tak výstižné, že máme o čem přemýšlet. Doufám, že následujícími řádky nepokazím to, co je předchází. Rád bych se nyní obrátil na Vás, milí farníci našich farností, a takto aspoň krátce Vám Všem poděkoval za Vaši práci a službu pro dobro nás všech. Pro dobro a duchovní růst nejen farníků farností Olešné a Radešínské Svratky, ale také ostatních bratří a sester, ke kterým jsme posláni. V této službě, ať už je to fyzická práce při farních budovách, či výuka náboženství, nebo příprava na svátky, je důležité, jestli dělám to, co po mně chce Bůh. Jestli se nad tím dokážu zastavit, promodlit to apod.. Při bohoslužbách v poslední den uplynulého roku jsme zpytovali svědomí z toho, „čím jsem v poslední době Bohu udělal radost“, „čím jsem v poslední době (roce) Pána Boha zarmoutil“. A také zazněla otázka: „O co bych nyní Boha rád poprosil?“ Tyto otázky nám, drazí, pomáhají nacházet vždy ten správný a někdy i nejhlubší úmysl pro naši činnost, pro naši denní práci. Proč to dělám? Jak to dělám? Co mohu ještě „pro samotné dobro“ udělat? Co po mně chce můj Bůh? V knize Genesis /Stvoření/ stojí: „A Bůh viděl, že to je dobré“. 

Ze srdce, které ne vždy dokáže vše vyslovit, ještě jednou vám všem děkuji. Slovo díků patří vám všem, kteří jste denně zapojeni do farního života, kteří spolu se mnou nesete zodpovědnost za naše farnosti. Myslím tady na zastupitele farních a ekonomických rad, dárce a sponzory, podnikatele a soukromé osoby a také na naše staré a nemocné farníky, kteří tiše a nenápadně, třeba svým „ haléřem vdovy“, utrpením nebo modlitbou vyprošujete pro tuto zemi Boží milosti a požehnání. I když zde nejsem schopen vyjmenovat vás všechny, rád bych se přece jenom obrátil na členy zastupitelstev našich obcí. Jsem ve stalém kontaktu s šesti zastupitelstvy, zejména starosty. A proto bych hlavně Vám za Vaši vstřícnost a spolupráci rád poděkoval. 

Milí, obětaví farníci, starší i mladší, všichni přijměte slova díků za každé dobro, za každou maličkost, udělanou pro bližní nebo pro naše kostely, nebo přímo pro nás, kněze. Za vaše duchovní a hmotné dary opravdu upřímně děkuji, i jménem svých spolubratři v kněžské službě. Všem nám vyprošuji světlo a moudrost v překonávání toho, co se nám staví do cest, abychom ve všem hledali Toho, který je Dobrem samým. Dobrem nejdokonalejším. „Bože, Tebe chválíme… Ještě s novoročním pozdravem vám všem žehná o. Jozef Gruba, SAC

Sdílet na signálech