Jste zde

Dopis Národního ředitele Papežských misijních děl k Misijní neděli 18. října 2015

11. Říjen 2015 - 21:08

Vážené sestry, vážení bratři, milí spolupracovníci Papežských misijních děl, 
při příležitosti misijní neděle, kterou budeme slavit příští týden, vás srdečně zdravím.

Bohatý člověk v dnešním evangeliu se Ježíše zeptal: „Mistře dobrý, co musím dělat, abych dostal věčný život?“ Podobně bychom se měli ptát i my, když uvažujeme o misiích. 

„Co máme dělat?“ Většina z nás přispěje na misie, a to s nejlepším úmyslem. Přesto se stává, že je to pro nás jen jedna z mnoha sbírek. Misijní neděle ale není pouze o sbírce. Sbírka je projevem našeho vztahu k misiím. Misijní neděle nás zve k vnitřnímu pohledu do světa potřebných. Nechceme mluvit o chudých z jiných koutů světa, o jejich potřebách, strádání, bídě jen kvůli tomu, abychom vzbudili soucit. Ten vede jen k povrchnímu pohledu. Rád bych Vás o Misijní neděli pozval k pohledu na misie očima těch, o kterých mluvíme a kterým chceme pomáhat. Oni sami nejlépe vidí potřeby svého okolí. Oni se skutečně snaží podle evangelia sytit hladové, učit nevzdělané, léčit nemocné, hlásat evangelium až na konec světa. Narážejí však na překážky, které jsou ale s naší pomocí překonatelné. Nedívejme se na ně jako lidé z druhé strany, jen jako nějací sponzoři, ale jako ti, kteří jsou s nimi v Kristu jedna veliká rodina. My jsme pozváni ke společnému dílu jako jejich spolupracovníci na šíření Božího království. Prakticky to znamená podpořit je modlitbou, přispět jim svým darem, ale taky se ve svém okolí snažit o totéž: vydávat svědectví Kristu, přivádět k němu ty, kdo ho dosud neznají, a pomáhat ke křesťanskému životu hledajícím i těm, kdo na cestu za ním teprve vykročili nebo byli v Jeho jménu pokřtěni.

Misijní neděle je pozváním i novou příležitostí k oživení našeho misijního postoje, který se projeví podporou misionářů v dalekých zemích i naším zapojením do misie v Českých zemích. Mladík z evangelia Ježíšovo pozvání nepřijal, a proto odešel smutný.

Jako nový národní ředitel Papežských misijních děl bych měl velkou radost, kdybych příští neděli spolu s Vámi mohl nově přijmout Ježíšovo pozvání k účasti na misijním poslání církve. Budu rád, když Papežská misijní díla nebudou vnímána jen jako další nadace, která pomáhá potřebným, ale jako živé společenství těch, kteří chtějí přinášet Krista dnešnímu světu. 

Ze srdce Vám žehná

Leoš Halbrštát 
národní ředitel PMD

Na základě ustanovení Kongregace pro evangelizaci národů a Stanov PMD se Misijní neděle slaví ve všech farnostech a diecézích různého ritu na celém světě. Peníze, sesbírané pro misie na Světový den misií v každé diecézi, farnosti a institutu katolického světa se všechny odevzdávají národní kanceláři PMD a nesmí se použít na jiné účely. Zašlete je, prosím, co nejdříve na biskupství. Brzké odeslání sbírky umožní kromě pomoci chudým též včasné informování veřejnosti o výsledku sbírky z této neděle. Děkujeme.

PAPEŽSKÁ MISIJNÍ DÍLA - OSLAVY MISIJNÍ NEDĚLE 18. 10. 2015

Misijní Most Modlitby - sobota 17. 10. ve 21:00 - Vytvořme opět v předvečer Misijní neděle společný Misijní Most Modlitby. Zájemci se mohou doma či v kostele sejít, zapálit svíčku a pomodlit se růženec nebo jakoukoliv modlitbu za misie, misionáře, chudé a trpící lidi, za šíření radosti evangelia ve světě. Svíce pro tuto aktivitu mohou být předem požehnány v kostele.

Misijní neděli mohou doprovázet přednášky, besedy, videoprojekce, výstavy, žehnání svící, vigilie, adorace a modlitba růžence. Děti se rády zapojují do tradičních akcí PMD (Misijní štrúdlování®, Misijní koláč®, Misijní jarmark®, Pohled pro misie®, Misijní bonbónek apod.), zpívají misijní hymnu, podílí se na přípravě liturgie i tím, že svými převleky v obětním průvodu připomínají děti různých kontinentů. Ideální je přihlásit děti do Misijního klubka. 

Misijní neděle na Radiu Proglas 

V pátek 16. 10. bude od 16:00 misiím věnován pořad Všimli jsme si. V sobotním růženci 17. 10. od 20:30 budeme pamatovat na misie, každý desátek tohoto růžence obětujeme za jeden kontinent. V sobotu 17. 10. ve 21:00 se moderátor pomodlí modlitbu za misie z Kancionálu č. 032. Přímluva za misie a na misijní úmysl zazní ve Večerních chválách v sobotu 17. 10. ve 21:05 a také v neděli 18. 10. v polední modlitbě Anděl Páně a v Modlitbě rodin v 18:00. Myšlenku na den od Národního ředitele PMD, si můžete poslechnout v neděli 18. 10. v časech 5:27, 11:57 a 17:55. V neděli 18. 10. bude v 9:00 přímý přenos slavnostní mše svaté, po které zazní v 10:00 poselství papeže Františka k Misijní neděli. 

Prosíme ty, kdo se chystají do misijních akcí zapojit, aby informovali kancelář PMD. Za jakoukoliv podporu misií upřímně děkujeme! Více informací: Papežská misijní díla, Špindlerův Mlýn 33, 543 51, tel/fax: 499 433 058, 604 838 882, číslo účtu: 72540444/2700, pmd@missio.cz, www.missio.cz.

Sdílet na signálech