Jste zde

Úžasný čas pro výjimečné lidi

PROGRAM LIDOVÝCH MISIÍ >>ZDE<<

Člověk je bytost, která stále ve svém životě hledá něco nebo někoho. Je v neustálém pohybu. Hledá neustále den co den, hledá se zatajeným dechem. Hledá všude a všechno. Hledá Boha, smysl života a také splnění svých snů. Hledá klid, ale i domov, jiné lidi, pohodlné boty v obchodě, hledá ulice, práci, nové slevy atd. Nicméně, v důsledku toho, hledá to, co mu dá opravdové štěstí.

Svatý Augustin měl pravdu, když po dlouhé době vyhledávání napsal: "Lidské srdce je neklidné, dokud nespočine v Bohu." Takže objevit opravdové štěstí znamená, jak říká sv. Augustin, udělat pro Boha místo ve svém srdci, setkat se s Ním, mít pro Něho čas. Je to těžké? To si nemyslím. Není to těžké. Je třeba jenom chtít. Je třeba jít ke světlu. Nebát se toho, co je nové. Dát si šanci. Zkusit se odvážit. Jen takoví lidé získají nejvyšší vrcholy světa. Jen takoví lidé jsou svědky největších zázraků.

Takovou příležitostí budou pro nás všechny Lidové misie. Budeme je prožívat v naší farnosti na podzim tohoto roku, ve dnech od 8. do 15. listopadu 2015. To může být pro každého z nás důležitý a požehnaný čas, budeme-li chtít!. Neboť Bůh stále a v každý čas chce oživovat to, co je v nás už mrtvé, protože On je Pánem života. Chce stále probouzet klid a štěstí, kde je smutek a nedůvěra. Jenom je třeba se Mu otevřít. Proto mi záleží na každém člověku, na každém z vás. Myslím i na ty, kteří nepotřebují Boha, na ty, kteří ho ztratili, a také na ty, kteří Ho ještě neznají.

Čím je tato událost? Lidové misie jsou jedinečnou příležitostí pro nás všechny, kteří zde žijeme. Pro ty, kteří se účastní pravidelně bohoslužeb a svou víru se snaží žít. Je to možnost k prohloubení vědomostí o Božích skutečnostech, k rozšíření obzorů, k nové radosti z daru víry… Lidové misie jsou pro ty, kteří se již dlouho chystají smířit se s Bohem a dosud nenalezli odvahu. Je to možnost po letech znovu přijmout svátosti, dát do pořádku své manželství… Kněží, kteří misie povedou, budou od čtvrtka do soboty zpovídat a rádi poradí a pomohou i tomu, kdo snad již zapomněl, jak svátost smíření (svatá zpověď) probíhá. Lidové misie jsou pro ty, kteří se k víře touží vrátit. Týden lidových misií může být okamžikem zlomu v jejich životě. Lidové misie jsou pro ty, kteří dosud víru hledají, kteří se touží o Bohu něco dozvědět, přijít mezi křesťany…, mohou být novým začátkem, na kterém budou potom moci dál stavět. A je to příležitost úplně pro všechny, protože víru a Pána Boha potřebuje každý i ten, kdo si snad ještě myslí opak!!

Kéž by se zúčastnili lidových misií všichni! Ti, kteří mají pocit pozváni, milují církev, aby se s ní ještě více spojili. Ale i ti, kteří se hněvají na Boha, aby Boha lépe poznali a vložili v Něj svoji důvěru. Také ti, kteří věří, aby se posílili ve víře. Ti, kteří ztratili víru, aby ji znovu objevili. Ti, kteří se ptají Boha, aby našli odpověď. Ti, kteří nemají žádné otázky, aby se začali ptát. Ti, kteří trpí, aby zažili lásku druhých. Ti, kteří mají touhu pomáhat ostatním, aby věděli, jak na to. Ti, kteří se ztratili v životě, aby opět nalezli správnou cestu. Ti, kteří dělají dobro, aby se o něj dělili s ostatními. A také ti, kteří mají rodinné problémy, aby si sebe navzájem vážily a vrátila se do jejich rodin láska.

V programu lidových misií bude bohatý program nejen pro dospělé, ale i pro děti, mládež, rodiny, nemocné a staré. Každý den se bude slavit eucharistie s misijním kázáním. Od čtvrtka nastane příležitost ke svátosti smíření (svaté zpovědi), a to i pro ty, kdo tuto svátost po dlouhá léta nepřijímali. Křížová cesta ulicemi, stavění misijního kříže budou dovršením lidových  misií.

Součástí lidových misií je i žehnání domů. Žehnání bude probíhat začátkem listopadu. Není třeba nic zvláštního chystat, ani se předem přihlašovat. Naši kněží a jáhnové vás sami navštíví, budete-li mít zájem, dům požehnají a předají upomínku. Žehnání je bezplatné! :-) Je dobré využít této návštěvy kněze či jáhna. V případě, že vás cokoliv zajímá, se můžete informovat – např. za jakých podmínek je možno pokřtít dítě, přijmout svátost manželství, dát do pořádku sňatek po církevní stránce, jak se mohou dospělí připravovat na křest, atd.

Podrobnější informace přinese misijní leták, který obdržíte před zahájením lidových misií. Už teď se na vás těším a ze srdce vás zvu.

P. Mariusz Leszko, SAC - farář

 

MODLITBA ZA LIDOVÉ MISIE

Duchu Svatý, Stvořiteli, ty sestupuješ od počátku Boží církve na Kristovy učedníky, abys osvítil jejich rozum, zapálil srdce, upevnil víru a posvětil jejich život. Prosíme tě, sestup během misijních dnů na naši farnost a naplň nás svými dary. 

Osvěcuj v pochybnostech, otevři naše srdce na dar Božího slova, vysvoboď nás z chyb, pozdvihuj z hříchů a sjednoť nás vzájemnou křesťanskou láskou. Dej, ať podpořeni tvou milostí nalezneme během misií nový život. Ať žijeme ve vzájemné jednotě a lásce jako jedna rodina Božích dětí. Ať vydáváme světu pravdivé svědectví o dobrém Bohu. Ať dojdeme do šťastné věčnosti, kde budeme stále velebit Boží Trojici: Našeho nebeského Otce za dar stvoření, jeho syna Ježíše Krista za dar vykoupení a tebe, Ducha Svatého, za dar posvěcení na věky věků. AMEN.

 

Pane Ježíši Kriste, věříme, že chceš skrze lidové misie udělit naší farnosti velkou milost probuzení víry. Děkujeme ti za tuto příležitost a ze srdce tě prosíme: Požehnej tomuto dílu! Dej misionářům Ducha Svatého, aby v jeho moci hlásali tvé slovo a smiřovali nás s milosrdným Bohem. Dej nám poznat náš hřích, uzdrav naše zraněná srdce a veď nás ke smíření. Probuď nás z vlažnosti života, osviť náš duchovní zrak, dodej nám důvěru v tebe, povzbuď nás k větší horlivosti. Dej nám dar modlitby a ochotné srdce, abychom porozuměli Božímu slovu a nechali se jím vést ve svém životě. Zvláště tě prosíme, dej se nám poznat ve svátostech, uděl nám lítost k obrácení, milost dobré svátosti smíření a dar čistého srdce k přijetí tebe v Eucharistii. Daruj nám dary Ducha Svatého k evangelizaci a ke službě ve farnosti, povzbuď nás k pravidelné účasti na nedělní mši svaté, dej nám ducha společenství a bratrské pomoci potřebným. Daruj mládeži moudrost a sílu k dobrým rozhodnutím, manželům vzájemnou lásku a trpělivost k výchově dětí, starým a nemocným posilu v utrpení.

Pane Ježíši, smiluj se nad námi. Amen

 

 

 

Sdílet na signálech