Jste zde

Nikodémova noc

O co se jedná?

Z Evangelia podle sv. Jana (3, 1 – 21) 

Nikodémova nocMezi farizeji byl člověk jménem Nikodém, člen židovské rady. Ten přišel k Ježíšovi v noci a řekl mu: "Mistře, víme, že jsi učitel, který přišel od Boha. Neboť nikdo nemůže činit ta znamení, která činíš ty, není-li Bůh s ním." Ježíš mu odpověděl: "Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit království Boží."

Nikodém mu řekl: "Jak se může člověk narodit, když je už starý? Nemůže přece vstoupit do těla své matky a podruhé se narodit." Ježíš odpověděl: "Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo z vody a z Ducha, nemůže vejít do království Božího. Co se narodilo z těla, je tělo, co se narodilo z Ducha, je duch. Nediv se, že jsem ti řekl: Musíte se narodit znovu. Vítr vane, kam chce, jeho zvuk slyšíš, ale nevíš, odkud přichází a kam směřuje. Tak je to s každým, kdo se narodil z Ducha."

Nikodém se ho otázal: "Jak se to může stát?" Ježíš mu řekl: "Ty jsi učitel Izraele, a tohle nevíš? Amen, amen, pravím tobě, že mluvíme o tom, co známe, a svědčíme o tom, co jsme viděli, ale vy naše svědectví nepřijímáte. Jestliže nevěříte, když jsem k vám mluvil o pozemských věcech, jak uvěříte, budu-li mluvit o nebeských? Nikdo nevstoupil na nebesa, leč ten, který sestoupil z nebes, Syn člověka. Jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti, tak musí být vyvýšen Syn člověka, aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, již je odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího. Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé. Neboť každý, kdo dělá něco špatného, nenávidí světlo a nepřichází k světlu, aby jeho skutky nevyšly najevo. Kdo však činí pravdu, přichází k světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky jsou vykonány v Bohu."

O projektu

Nikodémova noc je pastorační projekt katolické církve, jehož podstatou je setkání s Ježíšem Kristem přítomným v Nejsvětější svátosti.

Adorace probíhá:

  • v katolických kostelech,
  • v tichu,
  • ve tmě,
  • za přítomnosti kněze, se kterým je možné se setkat k přijetí svátosti smíření nebo k osobnímu rozhovoru.
  • "Nikodémova noc" navazuje na osobu Nikodéma, farizeje a člena židovské rady, který přišel za Ježíšem v noci. Vznikla jako odpověď na otázku, jak hledat a nacházet cestu k Ježíši v dnešním uspěchaném světě a umožnit všem setkání s Pánem mimo pracovní dobu a ostatní povinnosti.
  • Spočívá v tom, že od večera až do stanovené doby v noci je možné se v kostele zúčastnit tiché adorace, během které lze přistoupit ke svátosti smíření nebo si popovídat s knězem. Pokud je to možné, začíná "Nikodémova noc" mší svatou.
  • Důležitým prvkem "Nikodémových nocí" je tma. Adorace v tichu a ve tmě oprošťuje od světa plného zvuků a obrazů. Tma vytváří atmosféru intimity a pomáhá nalézt odvahu přijít a setkat se s Pánem.
  • K adoraci jsou zváni všichni. Každý může kdykoliv přijít a kdykoliv odejít.
  • Aktuální seznam kostelů, ve kterých se v současné době "Nikodémova noc" koná, a další potřebné informace naleznete na www.nikodemovanoc.cz v záložce Kdy a kde.

Nikodémova noc může být šancí i pro Tebe.

 (Z dopisu faráře k farníkům a přátelům na zahájení Nikodémové noci
v Radešínské Svratce, Listopad 2012) 

Milovaní!

Už delší dobu pozoruji, jak se poměrně hodně lidí zastavuje a pohybuje u farního kostela v Radešínské Svratce. Nejčastěji navštěvují hroby svých blízkých anebo se zastavují u farní nástěnky. Nemám teď na mysli ty, kteří se pravidelně zúčastňují bohoslužeb nebo často navštěvují farní kostel. Ne. Myslím zvláště na ty bratry a sestry, kteří sem přicházejí jen mimo bohoslužby. Na ty, které občas potkávám a které mohu spatřit jen v tu dobu, kdy je kostel zavřený. Zvláštní je, že nejčastěji přicházejí brzy ráno, nebo naopak večer za tmy. Někdy jsou to rodiny, jindy manželské páry a nejčastěji jsou to jednotlivci. Tito lidé nikdy nespěchají. Svým postojem a zrakem dávají najevo, že NĚKOHO nebo NĚCO hledají. To je skutečnost. Co jim schází? Koho hledají? Zrovna se mi vybavují v mysli slova písničky, která přesně vystihuje to, o co mi tady jde: „Můžeš mít lásku ve svém srdci… lásku, kterou svět nemůže dát… Můžeš mít radost ve svém srdci, radost, kterou svět nemůže vzít…“ Touží po něčem, co by mohlo nasytit jejich srdce, jejich vnitřní hlad. Ano. Domnívám se, že jsou „hladoví“ a nenacházejí v sobě dostatek odvahy, aby vstoupili do chrámu - bez ohledu na to, co řeknou nebo co si pomyslí ostatní. Proto se raději „skrývají do tmy.“ To jsou současní „Nikodémové“, pro které tento projekt může být skutečnou šancí a který se může stát i začátkem jejich nové životní cesty. Cesty k Pánu Ježíši, cesty k osobní proměně. Tak, jak se to stalo v případě Nikodéma, který se na cestu za Ježíšem vydal ve skrytosti, sám a právě v noci. Hledal a našel.

Drazí bratří a sestry, tuto dobrou zprávu nenechávejme jen pro sebe - je ji třeba šířit a rozhlašovat dál. Bez ohledu na postavení, práci, věk a situaci, ve které se nacházíme. Všichni se potřebujeme setkávat s Ježíšem, který nám v Eucharistii nabízí svoji pomoc, ujišťuje nás o své lásce a který nám chce dát tu nejhlubší a pravou naplň života, po níž všichni toužíme - i když často možná nevědomě. V Radešínské Svratce se „Nikodémova noc“ bude konat každý první pátek v měsíci. Poprvé se uskuteční v pátek 7. prosince 2012. Program, který je jednoduchý a přístupný pro každého, má tři body: a) mše svatá b) adorace Nejsvětější svátosti c) možnost absolvování svátosti smíření (zpověď) anebo rozhovoru s knězem. V našem kostele bude „Nikodémova noc“ začínat vždy mší sv. v 18:30 a následně bude adorace do 22:00. K adoraci jsou zváni všichni. Každý může kdykoliv přijít a kdykoliv odejít. Více o projektu naleznete na: www.nikodemovanoc.cz. Přeji všem a také se za to modlím, aby nám tma pomáhala nacházet cestu ke světlu, aby nás vedla ke světlu: k Ježíši. Abychom se navzdory všem neúspěchům a únavě rádi „skrývali“ v milujícím srdci Ježíšově, nikoli utíkali do neznámé prázdnoty. Tento projekt, který se jeví jako opravdová šance pro mnohé z nás, současné Nikodémy, podporujme, prosíme i svými modlitbami. Na všechny, kteří přijdou, se moc těšíme. Otcové pallotini

Sdílet na signálech