Jste zde

Služba exorcisty

Telefonní kontakt: 733 742 999

 

Modlitby/Prosby

Ke cti sv. Michaela:

Svatý Michale Archanděli, braň nás v boji, abychom nezhynuli na hrozném soudu. Amen.

Svatý Michaeli Archanděli, braň nás v boji proti zlobě a úkladům ďáblovým. Budiž nám záštitou. Nechť Bůh přikáže jemu, pokorně prosíme. Ty pak Kníže vojska nebeského, satana i jiné duchy zlé, kteří ke zkáze duší světem obcházejí, božskou mocí do pekla svrhni. Amen.

Ke cti sv. Gabriela:

Bože, jenž jsi z ostatních andělů vyvolil Archanděla Gabriela k zvěstování tajemství Vtělení svého, uděl milostivě, abychom , kteří  jeho (slavnost) památku  konáme na zemi, jeho ochranu pociťovali v nebi. Jenž žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

Ke cti sv Rafaela:

Pane Bože, rač nám poslati na pomoc sv. Rafaela Archanděla. A tento, o němž věříme, že stále stojí před tvou Velebností, nechť ti  přednáší naše chabé modlitby, abys jim požehnal. Skrze Ježíše Krista, Pána našeho. Amen

Ke cti anděla strážce:

Anděle Boží, strážce můj, jemuž mne svěřila otcovská láska Nejvyššího, osvěcuj, řiď a spravuj mě dnešního dne (dnešní noci). Amen.

Ke cti anděla, jenž posílil Pána Ježíše v zahradě getsemanské:

Anděli, jenž jsi posilnil Pána našeho Ježíše Krista, přijď a posilni také nás; neprodlévej! Amen.

Sdílet na signálech