Jste zde

VARHANY V NAŠEM FARNÍM KOSTELE

Varhany jsou královský hudební nástroj a jsou nezbytnou součástí každého kostela. Jejich hlas rozeznívá chrámový prostor při mších svatých a ostatních bohoslužbách. Hudba naplňuje srdce člověka a pozvedá jeho duši. Bez varhanního doprovodu by zpěv farníků nezněl tak slavnostně. Hudba a zpěv jsou poctou a oslavou Pána Boha a Ježíše Krista. Zpívající lidé se přibližují k andělům, kteří chválí Pána v nebesích.

Naše farní varhany podle archivních údajů pocházejí z počátku 18. století pravděpodobně z klášterní dílny žďárských cisterciáků. Byly zařazeny mezi předměty kulturní hodnoty jako kulturní památka. V průběhu staletí však docházelo k opotřebení, poškození a k různým poruchám. V posledních několika desetiletích již opotřebení a poruchovost varhan velmi omezovala hru na tento nástroj nebo ho dokonce znemožňovala. V průběhu těchto let byly přizváváni různí opraváři varhan. Ne všichni tomuto nástroji pomohli. Je nutno říci, že někteří opraváři způsobili i trvalé poškození na některých částech varhan. Přesto byla v průběhu posledních několika desetiletí dávána „tzv. první pomoc“ tomuto nástroji, aby byla možnost na něm ještě nějakou dobu hrát. Určitě si farníci všimli, že některé zvuky, které varhany v poslední době vydávaly, nesouvisely se správným hudebním doprovodem. 

V minulých letech bylo přizváno několik varhanářských firem, které nezávisle na sobě provedly kontrolu tohoto nástroje a podaly písemnou zprávu o stavu varhan. Tyto zprávy jsou založeny na faře. Také byly podány návrhy na vybudování nových varhan, ať již mechanických, pneumatických či elektrických. I tyto návrhy jsou uloženy na faře. Bohužel, ale doposud nikdy nedošlo k tomu, že by se začalo reálně uvažovat o výstavbě nových varhan. Vždy bylo nutné budovat a opravovat jiné objekty. Vlivem ekonomického vývoje v naší republice však došlo k navýšení ceny možné výstavby nových varhan oproti cenovým návrhům, které byly před lety podány. Přesto se v letošním roce začalo uvažovat o tom, že by byly v našem farním kostele stavěny nové varhany.

Prvním krokem byla nutnost požádat Ministerstvo kultury o zrušení prohlášení varhan ve farním kostele sv. Václava v Radešínské Svratce za kulturní památku. Tato žádost byla podána 23. 1. 2009. Žádost byla zdůvodněna: „Varhany jsou ve špatném technickém stavu a blíží se konec jejich životnosti. Zmíněný nástroj byl převezen z poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře u Žďáru nad Sázavou. Po mnoha opravách a často velmi neodborných zásazích z původního nástroje téměř nic nezůstalo. Vzhledem k dochovanému procentu píšťalového souboru se nevyplatí restaurovat nástroj do původní podoby. Pro potřeby farnosti bychom rádi zajistili nástroj nový.“ K návrhu na zrušení prohlášení věci za kulturní památku se vyjádřil ze dne 22. 4. 2009 Národní památkový ústav, ú.p.o. v Telči. Ve svém vyjádření zrušení památkové ochrany doporučuje: „Z původní podoby varhan se téměř nic nedochovalo. Je to důsledek úprav a přestavby varhan po jejich přemístění, ale zejména mnohých drobnějších i větších oprav, ale také neodborných zásahů. Za původní díly lze označit již jen vzdušnici hlavního stroje, část varhanní skříně a některé hlasy. U varhan se tímto značně snížila památková hodnota. Samotný nástroj je ve velmi špatném technickém stavu a blíží se konec jeho životnosti. Píšťalový fond je značně nesourodý, přičemž většina píšťal je silně poškozena. Vzhledem k současnému stavu píšťalového souboru se nevyplatí restaurovat nástroj do původní podoby. Při případném velmi náročném restaurování by již nebylo možné dešifrovat původní stav. Vzhledem k nízké míře autentičnosti nástroje a jeho přílišnému poškození komise souhlasila s návrhem na zrušení prohlášení varhan za kulturní památku.“ Nesouhlasné stanovisko vydal dne 1. 6. 2009 Krajský úřad kraje Vysočina, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu a také dne 17. 7. 2009 Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu nedoporučil zrušení prohlášení varhan za kulturní památku. Vzhledem k rozporuplným vyjádřením si Ministerstvo kultury vyžádalo aktuální stanovisko specialisty z Národního památkového ústavu, ú.o.p. v Telči, který dne 19. 3. 2013 podrobně prozkoumal historii a současný stav varhan, reflektoval výše uvedená vyjádření a v závěru doporučil sejmutí památkové ochrany. Ministerstvo kultury zhodnotilo všechny předložené podklady a rozhodlo o zrušení prohlášení varhan ve farním kostele sv. Václava v Radešínské Svratce za kulturní památku. Dne 9. 4. 2013 bylo vydáno ROZHODNUTÍ Ministerstva kultury, že vyhovuje žádosti a ruší prohlášení varhan ve farním kostele sv. Václava v Radešínské Svratce za kulturní památku. – citovány části textu z ROZHODNUTÍ MK ČR ze dne 9. 4.2013

Dne 6. května letošního roku se sešla farní a ekonomická rada farnosti Radešínská Svratka za účelem projednání farních záležitostí, mimo jiné i otázky týkající se varhan ve farním kostele v Radešínské Svratce. Ze zápisu z rady :

Varhany ve farním kostele. V dubnu 2013 naše farnost obdržela od Ministerstva kultury rozhodnutí o tom, že MK ČR vyhovuje žádosti o vyřazení varhan ve farním kostele sv.Václava v Radešínské Svratce ze seznamu kulturních památek. Toto rozhodnutí otevírá možnost, aby byly naše varhany časem odstaveny. Varhany jsou již dlouhou dobu ve velmi špatném stavu, problémy byly v průběhu let řešeny pouze částečnými a krátkodobými opravami. Dle odborníků varhanářů se již nevyplatí tyto varhany opravovat. Výstavba nových varhan je však několikamilionová záležitost a tudíž velmi dlouhodobá. Bylo navrženo zřídit bankovní účet na postupné spoření peněz na výstavbu nových varhan. Na nové varhany by se konaly také mimořádné sbírky v kostele na první neděli adventní a první neděli postní. Takto bychom začali společně šetřit na nové varhany. Podle varhanářů není však nutné našetřit celou sumu peněz, ale je možné financovat výstavbu nových varhan po částech v průběhu výstavby nového královského nástroje.

Podle tohoto rozhodnutí farní a ekonomické rady byly postupně zařizovány další kroky.

Dne 4. července 2013 byl zřízen běžný účet u České spořitelny, který bude používán pouze jako tzv. sbírkový účet, kde budou shromažďovány finanční prostředky na vybudování nových varhan ve farním kostele. Číslo účtu je 3245626339/0800.

V průběhu srpna a části září 2013 byly připraveny podklady se žádostí o konání veřejné sbírky a odeslány na krajský úřad. Dne 19. září 2013 Krajský úřad Kraje Vysočina vydal OSVĚDČENÍ o datu přijetí oznámení o konání veřejné sbírky podle § zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách. Podle tohoto osvědčení je konání veřejné sbírky zahájeno od 1. října 2013 na dobu neurčitou, a to za účelem shromažďování finančních prostředků na výstavbu varhan ve farním kostele v Radešínské Svratce. Sbírku je možné uskutečňovat shromažďováním finančních prostředků na zvláštní bankovní účet a také do sběrací pokladničky, která bude umístěna ve farním kostele. Další možnost budou mít farníci i ostatní v kostele při mších svatých, kdy budou moci vložit zalepenou obálku s vloženými penězi a s označením „VARHANY“ do košíku při běžné sbírce.

Tímto chceme oslovit všechny lidi dobré vůle, poprosit je a požádat o velkorysou finanční pomoc, která by pomohla a přispěla k výstavbě nových varhan ve farním kostele v Radešínské Svratce.

Osvědčení - sbírka na varhany

Sdílet na signálech