VARHANY V NAŠEM FARNÍM KOSTELE

Varhany jsou královský hudební nástroj a jsou nezbytnou součástí každého kostela. Jejich hlas rozeznívá chrámový prostor při mších svatých a ostatních bohoslužbách. Hudba naplňuje srdce člověka a pozvedá jeho duši. Bez varhanního doprovodu by zpěv farníků nezněl tak slavnostně. Hudba a zpěv jsou poctou a oslavou Pána Boha a Ježíše Krista. Zpívající lidé se přibližují k andělům, kteří chválí Pána v nebesích.

Původní varhany v našem farním kostele podle archivních údajů pocházeli z počátku 18. století pravděpodobně z klášterní dílny žďárských cisterciáků. Byly zařazeny mezi předměty kulturní hodnoty jako kulturní památka. V průběhu staletí však docházelo k opotřebení, poškození a k různým poruchám. V posledních několika desetiletích již opotřebení a poruchovost varhan velmi omezovala hru na tento nástroj nebo ho dokonce znemožňovala. V průběhu těchto let byly přizváváni různí opraváři varhan. Ne všichni tomuto nástroji pomohli. Je nutno říci, že někteří opraváři způsobili i trvalé poškození na některých částech varhan. Přesto byla v průběhu posledních několika desetiletí dávána „tzv. první pomoc“ tomuto nástroji, aby byla možnost na něm ještě nějakou dobu hrát. Určitě si farníci všímali, že některé zvuky, které varhany v poslední době vydávaly, nesouvisely se správným hudebním doprovodem. 

V minulých letech bylo přizváno několik varhanářských firem, které nezávisle na sobě provedly kontrolu tohoto nástroje a podaly písemnou zprávu o stavu varhan. Tyto zprávy byly založeny na faře. Také byly podány návrhy na vybudování nových varhan, ať již mechanických, pneumatických či elektrických. I tyto návrhy byly uloženy na faře. Bohužel, ale dlouho nedocházelo k tomu, že by se začalo reálně uvažovat o výstavbě nových varhan. Vždy bylo nutné budovat a opravovat jiné objekty. Vlivem ekonomického vývoje v naší republice však došlo k navýšení ceny možné výstavby nových varhan oproti cenovým návrhům, které byly před lety podány. Přesto se v roce 2008 začalo uvažovat o tom, že by byly v našem farním kostele stavěny nové varhany.

Prvním krokem byla nutnost požádat Ministerstvo kultury o zrušení prohlášení varhan ve farním kostele sv. Václava v Radešínské Svratce za kulturní památku. Tato žádost byla podána 23. ledna 2009. Žádost byla zdůvodněna: „Varhany jsou ve špatném technickém stavu a blíží se konec jejich životnosti. Zmíněný nástroj byl převezen z poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře u Žďáru nad Sázavou. Po mnoha opravách a často velmi neodborných zásazích z původního nástroje téměř nic nezůstalo. Vzhledem k dochovanému procentu píšťalového souboru se nevyplatí restaurovat nástroj do původní podoby. Pro potřeby farnosti bychom rádi zajistili nástroj nový.“ K návrhu na zrušení prohlášení věci za kulturní památku se vyjádřil ze dne 22. dubna 2009 Národní památkový ústav, ú.p.o. v Telči. Ve svém vyjádření zrušení památkové ochrany doporučoval: „Z původní podoby varhan se téměř nic nedochovalo. Je to důsledek úprav a přestavby varhan po jejich přemístění, ale zejména mnohých drobnějších i větších oprav, ale také neodborných zásahů. Za původní díly lze označit již jen vzdušnici hlavního stroje, část varhanní skříně a některé hlasy. U varhan se tímto značně snížila památková hodnota. Samotný nástroj je ve velmi špatném technickém stavu a blíží se konec jeho životnosti. Píšťalový fond je značně nesourodý, přičemž většina píšťal je silně poškozena. Vzhledem k současnému stavu píšťalového souboru se nevyplatí restaurovat nástroj do původní podoby. Při případném velmi náročném restaurování by již nebylo možné dešifrovat původní stav. Vzhledem k nízké míře autentičnosti nástroje a jeho přílišnému poškození komise souhlasila s návrhem na zrušení prohlášení varhan za kulturní památku.“ Nesouhlasné stanovisko však vydal dne 1. června 2009 Krajský úřad kraje Vysočina, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu a také dne 17. července 2009 Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu nedoporučil zrušení prohlášení varhan za kulturní památku. Vzhledem k rozporuplným vyjádřením si Ministerstvo kultury vyžádalo aktuální stanovisko specialisty z Národního památkového ústavu, ú.o.p. v Telči, který dne 19. března 2013 podrobně prozkoumal historii a současný stav varhan, reflektoval výše uvedená vyjádření a v závěru doporučil sejmutí památkové ochrany. Ministerstvo kultury zhodnotilo všechny předložené podklady a rozhodlo o zrušení prohlášení varhan ve farním kostele sv. Václava v Radešínské Svratce za kulturní památku. Dne 9. dubna 2013 bylo vydáno ROZHODNUTÍ Ministerstva kultury, že vyhovuje žádosti a ruší prohlášení varhan ve farním kostele sv. Václava v Radešínské Svratce za kulturní památku. – citovány části textu z ROZHODNUTÍ MK ČR ze dne 9. dubna 2013

Dne 6. května roku 2013 se sešla farní a ekonomická rada farnosti Radešínská Svratka za účelem projednání farních záležitostí, mimo jiné i otázky týkající se varhan ve farním kostele v Radešínské Svratce. Ze zápisu z rady:

Varhany ve farním kostele. V dubnu 2013 naše farnost obdržela od Ministerstva kultury rozhodnutí o tom, že MK ČR vyhovuje žádosti o vyřazení varhan ve farním kostele sv.Václava v Radešínské Svratce ze seznamu kulturních památek. Toto rozhodnutí otevírá možnost, aby byly naše varhany časem odstaveny. Varhany jsou již dlouhou dobu ve velmi špatném stavu, problémy byly v průběhu let řešeny pouze částečnými a krátkodobými opravami. Dle odborníků varhanářů se již nevyplatí tyto varhany opravovat. Výstavba nových varhan je však několikamilionová záležitost a tudíž velmi dlouhodobá. Bylo navrženo zřídit bankovní účet na postupné spoření peněz na výstavbu nových varhan. Na nové varhany by se konaly také mimořádné sbírky v kostele na první neděli adventní a první neděli postní. Takto bychom začali společně šetřit na nové varhany. Podle varhanářů není však nutné našetřit celou sumu peněz, ale je možné financovat výstavbu nových varhan po částech v průběhu výstavby nového královského nástroje.

Podle tohoto rozhodnutí farní a ekonomické rady byly postupně zařizovány další kroky.

Dne 4. července 2013 byl zřízen běžný účet u České spořitelny, který byl používán pouze jako tzv. sbírkový účet, kde byly shromažďovány finanční prostředky na vybudování nových varhan ve farním kostele. Číslo účtu bylo 3245626339/0800.

V průběhu srpna a části září 2013 byly připraveny podklady se žádostí o konání veřejné sbírky a odeslány na krajský úřad. Dne 19. září 2013 Krajský úřad Kraje Vysočina vydal OSVĚDČENÍ o datu přijetí oznámení o konání veřejné sbírky podle § zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách. Podle tohoto osvědčení bylo konání veřejné sbírky zahájeno dne 1. října 2013 a vydáno na dobu neurčitou, a to za účelem shromažďování finančních prostředků na výstavbu varhan ve farním kostele v Radešínské Svratce. Sbírku bylo možné uskutečňovat shromažďováním finančních prostředků na zvláštní bankovní účet a také do sběrací pokladničky, která byla umístěna ve farním kostele. Další možnost měli farníci i ostatní v kostele při mších svatých, kdy mohli vložit zalepenou obálku s vloženými penězi a s označením „VARHANY“ do košíku při běžné sbírce.

Na setkání farní a ekonomické rady farnosti Radešínská Svratka dne 19. února 2014 byly zhodnoceny první kroky k výstavbě nových varhan v našem farním kostele. Prvním krokem bylo vynětí varhan z kategorie kulturní památka. Dne 9. dubna 2013 bylo vydáno Ministerstvem kultury ČR rozhodnutí, že se ruší prohlášení varhan za kulturní památku. Druhým krokem bylo zřízení běžného účtu u České spořitelny dne 4. července 2013, a to za zvýhodněných podmínek díky Rámcové smlouvě mezi Biskupstvím brněnským a Českou spořitelnou.  Třetím krokem bylo vyřízení povolení sbírky na varhany. Dne 19. září 2013 bylo vydáno Krajským úřadem Kraje Vysočina Osvědčení o konání veřejné sbírky, a to od 1. října 2013 na dobu neurčitou.

Dalšími kroky bylo: připravovat propagační materiály (plakáty, logo k projektu Varhany, …), inzerci, oslovovat potencionální dárce, ale také prověřovat možnost získání dotací. Dále pak jednat na biskupství ohledně výstavby nových varhan, oslovit varhanářské firmy a jednu z nich vybrat, nechat zpracovat projekt nových varhan a následně finanční ocenění.  Za tím účelem byl pro tuto práci stanoven TÝM VARHANY, který měl na starosti výše uvedenou činnost a který průběžně informoval jak členy rady tak prostřednictvím farního časopisu Pallotiho stromu také farníky. Za členy tohoto týmu byli stanoveni:  Věra Vítková, Tomáš Mahel, Luboš Mazel, Věra Žáková, později se do týmu zapojil i P. Jan David SAC.

V březnu 2014 byla podána Žádost o posouzení stávajících varhan do kanceláře Střediska pro liturgickou hudbu Biskupství brněnského. Na základě této žádosti diecézní organolog provedl prohlídku našich varhan, poté v květnu 2014 farnost obdržela Závaznou nálezovou zprávu. Tyto i další následující kroky byly řízeny podle Diecézní směrnice pro realizaci varhanářských prací Biskupství brněnského.

Tým VARHANY, který byl ustanoven farní radou, navštívil během léta 2014 čtyři kostely, ve kterých byly v nedávné době stavěny nové varhany. Kněží či varhaníci ochotně sdělili informace týkající se varhanářských firem, ceny či doby výstavby nových varhan. Dne 23. srpna 2014 kostely v Obyčtově a v Ostrově nad Oslavou, kde varhany byly stavěny varhanářskou firmou VARFI, s.r.o. Brantice, okres Bruntál. Dne 25. srpna 2014 kostel v Bobrové, ve kterém varhany stavěla firma Varhany s.r.o. Brno. Dne 26. srpna 2014 kostel v Bystřici nad Pernštejnem, kde varhany stavěl varhanář Bohumil Žloutek, Zásada (u Jablonce nad Nisou). Dne 27. srpna 2014 pan Bohumil Žloutek se synem navštívili náš kostel, kde si prohlédli stávající varhany. Během podzimu 2014 navštívil tento tým ještě tři vzdálené kostely s novými varhanami, a to dne 14. října 2014 na pozvání varhanáře Bohumila Žloutka kostel v Brně na Starém Brně – Augustiniánské opatství a klášter v Rajhradě, kde si členové týmu prohlédli varhany, které byly vystavěny panem Žloutkem a jeho synem. Tentýž den večer přijel do našeho kostela varhanář Martin Tvarůžka z Bílovce s tamním varhaníkem a také si prohlédli naše varhany. Dne 27. listopadu 2014 znovu přijeli do našeho kostela varhanáři Bohumil Žloutek se synem, aby provedli měření varhan a prostoru.

Tým VARHANY vybral a oslovil dvě varhanářské firmy, a to firmu Žloutek a syn, Zásada (www.stavbavarhan.cz) a firmu Martin Tvarůžka, Bílovec (www.sopran.cz) a požádal je, aby připravily návrhy nových varhan pro náš farní kostel. V červnu 2015 poslala firma Žloutek a syn návrh na stavbu nových varhan včetně cenové nabídky 2 400 000,- Kč a v prosinci 2015 předala totéž farnosti firma Martina Tvarůžka s cenovou nabídkou 2 800 000,- Kč.

Během té doby byli informováni o činnosti TÝMu VARHANY a o dalších krocích přípravy na výstavbu nových varhan nejen farníci ale i návštěvníci našeho kostela formou vystavovaných fotografií s nafocenými detaily vnitřku varhan s výzvou o finanční pomoc. Také starostové obcí byli informováni o stavu varhan, o nutnosti výstavby nových varhan a také byli oslovováni, zda by bylo možné, aby se farní obce podílely vyšší finanční podporou na vybudování nových varhan ve farním kostele. Farní rada a ekonomická rada farnosti na setkání dne 1. října 2015 možnost financování výstavby nových varhan finančními prostředky z úvěru zavrhly. Důvodem byl nedostatek finančních prostředků na pravidelné měsíční splátky úvěru a úroků a také ručení farním majetkem. Tento krok by byl velice riskantní. Proto bylo třeba prosit o finanční pomoc farníky a také bylo třeba oslovovat možné dárce a sponzory, kteří by mohli finančně přispět na výstavbu královského nástroje. Nadále probíhaly kostelní sbírky určené na výstavbu varhan při nedělních mších svatých.

Dne 18. ledna 2016 se sešel TÝM VARHANY – Věra Vítková, Tomáš Mahel, Luboš Mazel, P. Jan David, Věra Žáková za účasti P. Mariusze Leszka. Bylo zrekapitulováno, jaké kroky byly již podniknuty pro výstavbu nových varhan: vynětí varhan ze seznamu památkově chráněných movitých kulturních památek 9. 4. 2013; zřízení běžného účtu 4. 7. 2013; vyřízení Osvědčení o konání veřejné sbírky 19. 9. 2013 od 1. 10. 2013; posouzení stavu varhan kanceláří Střediska pro liturgickou hudbu, zprávu farnost obdržela 28. 5. 2014; v průběhu léta a podzimu 2014 návštěva kostelů, ve kterých byly v nedávné době postaveny nové varhany; výběr varhanářských firem a oslovení dvou z nich, aby poskytly návrhy, a to varhanářská firma Žloutek a syn, opravy a ladění varhan se sídlem Zásada 55, PSČ 468 25 a varhanářská firma Martin Tvarůžka SOPRAN stavba a opravy varhan se sídlem Svobodova 7, 743 01 Bílovec. Varhanářské firmy poskytly návrhy varhan včetně předběžných cenových nabídek. Na této schůzce 18. ledna 2016 byla vybrána varhanářská firma Žloutek a syn, která varhany v našem farním kostele bude stavět.

Dne 6. května 2016 se na faře uskutečnila schůzka varhanářské firmy Žloutek a syn, diecézního organologa a týmu varhany. Cílem schůzky bylo podepsání Smlouvy o dílo „Stavba nových varhan v kostele sv.Václava v Radešínské Svratce“ všemi třemi stranami s tím, že diecézní organolog odvezl tuto smlouvu k odsouhlasení na biskupství, kde byla vyznačena schvalovací doložka Biskupství brněnského. Nové varhany měly být postaveny a nainstalovány ve farním kostele v listopadu 2017. Cena díla byla dohodnuta ve výši 2 400 000,- Kč. Od podepsání smlouvy varhanářská firma začala stavět varhany ve své dílně. Farníci byli nadále průběžně informováni prostřednictvím fotografií, jak výstavba varhan probíhala.

Na dalším setkání farní a ekonomické rady dne 6. října 2016 byly mimo jiné naplánovány práce, jako osekávání vnitřních zdí kostela, demontáž starých varhan, montáž nové podlahy a zábradlí a výstavba nových varhan na kůru. Začátek těchto prací byl stanoven na květen 2017. Byly to všechno velmi náročné práce nejen manuálně a časově, ale i finančně. Finanční prostředky byly získávány ze sbírek při mších svatých (poslední neděle v měsíci), veřejnou sbírkou po farních obcích, která proběhla 15. října 2016, dary od obcí, dary od podnikatelů a dne 13. listopadu 2016 se na tento účel uskutečnil benefiční koncert za účasti Ing. Mariana Jurečky, ministra zemědělství ČR – tuba a jeho hostů Lenky Pajurkové – hoboj, Gábiny Zajíčkové – housle a Jindřišky Riessové – varhany.

Dne 22. května 2017 byly varhanářskou firmou Žloutek a syn demontovány stávající varhany. V dubnu 2017 pan Mag. Art. Ondřej Múčka, diecézní organolog a vedoucí Střediska pro liturgickou hudbu Biskupství brněnského vydal vyjádření k transferu původních varhan z kostela v Radešínské Svratce, a to jako možnost využití nástroje jako výstavní exponát.  Demontované varhany byly předány na základě Darovací smlouvy ze dne 22. května 2017 jako dar Regionálnímu muzeu Horního Pooslaví, z.s. Kněževes. Současně bylo restaurátorskou firmou TABERNÁKL s.r.o. Brno demontováno zábradlí na kůru, podlaha a vstupní dveře na kůr. Zábradlí a dveře byly převezeny do restaurátorské dílny. Také v tento den byly započaty práce s osekáváním vnitřních zdí v kostele. Práce probíhaly od pondělí do středy, kdy byly osekány zdi uvnitř i zvenku kostela. Byl vykopán kanál u vnitřních obvodových zdí kostela. Do kanálu byly vloženy provzdušňovací roury, které byly vyvedeny za oltářem do větracího otvoru skrz zeď ven a zasypány štěrkem. Bylo uděláno více práce a v kratší době, než bylo původně naplánováno. Již ve čtvrtek 25. května byl kostel také uklizen a mohla být sloužena večerní mše svatá a slavena Slavnost Nanebevstoupení Páně.

V průběhu let 2015, 2016 a 2017 několikrát někteří členové z TÝMu VARHANY navštívili varhanářskou firmu v jejich dílně. Setkání byla vždy velmi milá a příjemná. Díky fotografiím postupně vznikajících nových varhan mohli farníci na nástěnce v kostele průběžně sledovat, jak naše nové varhany „rostly“. Čas běžel, práce zdárně pokračovaly a přiblížil se den postavení nových varhan na nově zbudovaném a částečně zrestaurovaném kůru. Tomuto předcházely práce na kůru, postavení nové podlahy a zrestaurování zábradlí na kůru. Poté byly na takto připraveném kůru během září 2017 stavěny nové varhany. Následně v říjnových dnech byl proveden nátěr zábradlí a nátěr varhan. Nové varhany byly varhanářskou firmou zkompletovány a sestaveny, a jako poslední práce varhanářů bylo naladění varhan a jejich uvedení do „hudební služby“ během listopadu 2017.

Celý průběh všech těchto stavebních prací ve farním kostele a zvláště pak prací na kůru a demontáže starých a výstavba nových varhan je kromě všech dokumentů, dokladů a zápisů také zdokumentován fotografiemi. Tyto jsou uloženy ve fotoalbech v archivu na faře v Radešínské Svratce.

Dne 20. listopadu 2017 bylo dílo dokončeno (smluvní termín dokončení díla byl stanoven na 30. listopadu 2017). Cena za varhanářské práce smluvní i skutečná činila 2 400 000,- Kč.

Dne 20. listopadu 2017 byl sepsán Kolaudační protokol, na jehož základě byly nové varhany v kostele sv. Václava a Vojtěcha v Radešínské Svratce předány Římksokatolické farnosti Radešínská Svratka za přítomnosti: Bohumila Žloutka, varhanáře; Pavla Žloutka, jednatele varhanářské firmy; Jana Kubáta, varhanáře a cínaře; P. Jana Davida, kaplana farnosti; Věry Vítkové, varhanice, Věry Žákové, členky ekonomické rady a Mag. art. Ondřeje Múčky, diecézního organologa.

Dne 26. listopadu 2017 v 10:00 hod. proběhlo žehnání nových varhan. Žehnání provedl pomocný biskup brněnský Mons. Mgr. Ing. Pavel Konzbul, Dr. Po slavnostním žehnání varhan na kůru se konala slavnostní mše svatá z formuláře na Slavnost Krista Krále. Žehnání varhan a slavnostní mše svaté se zúčastnili kněží P. Jan Daněk, P. Mariusz Leszko SAC, P. Jan David SAC, P. Pavel Habrovec, P. Vladimír Peklanský SAC, P. Tomasz Kazanski SAC, pan Bohumil Žloutek st. a pan Bohumil Žloutek ml. varhanáři, diecézní organolog Mag. art. Ondřej Múčka, pan David Postránecký, varhaník, skladatel a pedagog JAMU, členové TÝMu VARHANY, starostové okolních obcí, zástupci firem, kteří věnovali finanční dary, a hlavně milí farníci. Po slavnostní mši svaté byli kněží a hosté pozváni do farního sálu na slavnostní oběd. Odpoledne v 15:30 hod. bylo Te Deum a slavnostní požehnání a v 16:00 hod. proběhl varhanní koncert v podání pana Davida Postráneckého, varhaníka a pedagoga JAMU.

V průběhu prosince 2017 farnost Radešínská Svratka uspořádala ve farním kostele na nových varhanách Adventní varhanní koncerty. Dne 3. prosince 2017 v podání Ondřeje Múčky, diecézního organologa; dne 10. prosince 2017 v podání Ondřeje Horňase, studenta JAMU a dne 17. prosince 2017 v podání Jana Ševčíka, pedagoga ZUŠ.

Závěrem je třeba podotknout, že na všech těchto pracích spojených s novými varhanami se podílelo hodně ochotných lidí, kteří přes množství překážek, a nebylo jich opravdu málo, dokázali vytrvat a celé nádherné dílo, výstavbu nových varhan, královského hudebního nástroje, dotáhli do zdárného konce. Všem patří veliké poděkování.

Nejdůležitější poděkování patří Pánu Bohu, který bděl nad svým chrámem a nade všemi, kteří se o Boží dům starali.

A ještě velké poděkování patří svatému Josefovi. Na jeho svátek, 19. března 2017, farář P. Mariusz Leszko SAC, odezdal a zasvětil svatému Josefovi celé toto dílo modlitbou:

„Svatý Josefe, Pomocníku ve všech potřebách a Těšiteli zarmoucených, trpících, ukřivděných a pokořených, přijmi laskavě naši prosbu za stavbu nových varhan, kterou vysíláme k samému Bohu na nebi skrze tebe, jako svého mocného zastánce.

Náš Ochránce, vyslyš naše volání a předlož Kristu naše prosby. Bůh ti na zemi určil úlohu Ochránce svého Syna. Máš tedy zvláštní dar snadného přístupu k Srdci našeho Spasitele. Pro všechny přednosti, kterými jsi byl vyznamenán, prosím tě pokorně: měj ohled na naši slabost a vypros nám tu milost, aby nás Bůh ve svém milosrdenství vyslyšel v záležitostech, ve kterých se na něho obracíme s důvěrou tvým prostřednictvím, pokud splnění našich proseb není na škodu našeho spasení.

Nechť naše volání, podpořené tvou přímluvou, dojde k Bohu. Učiníme všechno, abychom svým životem za to děkovali Bohu i tobě, náš svatý patrone a ochránce. Amen.“

Sdílet na signálech