Srdečně vás zveme ke společné modlitbě před slavnosti  zakladatele pallotinů, sv. Vincence Pallottiho, kterou oslavíme v našich farnostech Radešínská Svratka a Olešná v neděli 22. ledna.
 
Text novény: 

Úvodní modlitba: Bože, Ty si v tajemství kříže zjevil svatému Vincenci Pallotimu svou nekonečnou lásku a milosrdenství. Na jeho přímluvu dej, abychom tak jako on následovali našeho Pána, ukřižovaného Ježíše Krista a spolu s našimi bratry a sestrami usilovali o dokonalou lásku. Amen.

Závěrečná modlitba k sv. Vincenci Pallotimu: Sv. Vincenci Pallotti, ze svého nebeského příbytku plného slávy, shlédni na nás. Hledíme na tebe, neúnavného apoštola, a děkujeme Nejsvětější Trojici za to, že si tě vyvolila. Neochvějně důvěřujme tvé starostlivosti a prosíme, abys žehnal tvé Dílo a naplň svým duchem všechny věřící, zvláště ty, kteří přijali apoštolskou práci. Bdi nad námi, abychom se osvědčili, jako opravdoví synové a dcery naší Matky Marie, Královny apoštolů. Oroduj za nás u Boha, abychom se mohli stát hodnými spolupracovníky Krista, Apoštola věčného otce. Amen.

I. DenTéma: BŮH Motto: Chci hledat Boha vždy a ve všem

Představení tématu: Sv. Vincenc Pallotti zakusil Boha jako nekonečnou lásku a milosrdenství, které se nám zjevili ve stvořitelském a vykupitelském díle. Touha, aby byl Bůh poznán a milován každým člověkem jako Nekonečná láska, bylo obsahem jeho života a apoštolského snažení.

Myšlenka: „Ó, můj Bože! Je pravdou, že Tě nepoznávám tak, jak bych Tě poznat měl. Neboť kdybych Tě tak poznal, velmi bych Tě miloval, byl bych úplně odtržený od světa, byl bych celý tvůj. Určitě, kdybych Tě dobře poznal, žil bych jen pro Tebe. Zabýval bych se tím vším, co by Ti přineslo větší Chválu a větší posvěcení duším.“

Svatý Vincenci Pallotti, průvodce hledajících Boha – oroduj za nás!

II. Den – Téma: NEMOCNÝ Motto: Chci se stát lékem přinášejícím zdraví

Představení tématu: Na žádost papeže Řehoře XVI. v roce 1841 založili maltézští rytíři vojenskou nemocnici v hospici Centro Preti nad řekou Tiber. Sv. Vincenc ji často navštěvoval a od roku 1843 se v ní staral o nemocné. Pastorace nemocných vojáků se stala jednou z mnoha oblastí apoštolské služby mezi nemocnými, kterou sv. Vincenc vzal na sebe.

Myšlenka: „Pamatuj si, že v nemocné osobě je ti daná možnost sloužit Ježíši Kristu. Proto povzbuzený jak nejupřímnější láskou, pokorou, trpělivostí a bdělostí, služ ubohým nemocným ve všem, co potřebují.“

Svatý Vincenci Pallotti, potěšiteli nemocných – oroduj za nás!

III. Den – Téma: SLOVO Motto: Chci žít v neustálé adoraci vtěleného slova
Představení tématu: Dne 6. V. 1818 začal 23 - letý Vincenc Pallotti duchovní cvičení před přijetím svátosti kněžství. Díky jeho zápiskům dnes můžeme nahlídnout do světa jeho citů, tužeb a myšlenek v tamtěch dnech: „Prosím Boha, aby mě učinil svým neúnavným pracovníkem. Žádám Boha, aby na mě vylil svatost. Žádám Boha, aby mě naplnil opravdovým kněžským duchem… Žádám Boha, aby mně a všem udělil milost výhradního a jediného sloužení Jemu pro větší chválu a pro spásu duší…

Myšlenka: „Bože můj, Ty jsi chtěl promluvit a promluvil jsi s nekonečnou láskou a vypověděl jsi všemohoucí slova, všechny nekonečně milosrdné, a spolu s Ježíšem jsi mi dal všechno. Ó, bezmezná lásko! Ó, nekonečné milosrdenství! Ó, propasti zázraků nevýslovného milosrdenství!“

Svatý Vincenci Pallotti, správce Božího slova a Eucharistie – oroduj za nás!

IV. Den – Téma: MILOSRDENSTVÍ Motto: Chci se stát novým zázrakem milosrdenství pro všechna stvoření

Představení tématu: Vincenc Pallotti, kdy sám zakusil tajemství Božího milosrdenství, toužil je uskutečňovat v konkrétních vztazích vůči bližním. Už jako bohoslovec (v roce 1815) patřil do společenství kněží při Útulku Santa Galla, odevzdaného péči bezdomovcům. Vincenc se aktivně připojoval k vykonávaným tam skutkům milosrdenství, učil katechizmus a připravoval k přijetí svátostí. Když v Římě vypukla morová epidemie v roce 1837, ulice se hemžili bezdomovci, osiřelými, žebrajícími dětmi. Vincenc Pallotti spolu s kněžími Společnosti založil Dom Milosrdenství pro osiřelé děvčata.

Myšlenka: „Jsem si v každé chvíli jistý, že Bůh ve mně všechno promění na celého, věčného, nekonečného, nezměrného, nepochopitelného – samého sebe. Milosrdenství, zázrak milosrdenství! Milostivé výmysly Božího milosrdenství! Bože, který jsi celý milosrdenstvím! Bezmezná láska ve všech svých vlastnostech milosrdná bez hranic.“

Svatý Vincenci Pallotti, nový zázraku milosrdenství – oroduj za nás!

V. Den – Téma: MARIA Motto: Chci vždy a stále více milovat Marii

Představení tématu: Vincenc dal Marii různé tituly. Pojmenoval ji Matkou milosrdenství, Matkou Boží lásky, ale vždy nejdůležitějším pojmenováním bylo pro něho – Maria, královna apoštolů. Pod tímto jménem Ji uctíval, pod její ochranu odevzdal nejdůležitější dílo svého života – Unii katolického apoštolátu. A od tohoto času, od 9. ledna 1835 se toto pojmenování začalo objevovat v jeho zápiscích. Maria byla pro něj královnou apoštolů především proto, neboť spolupracovala při vykupitelském díle světa a při šíření víry převyšovala samotné apoštoly.

Myšlenka: „Opravdový ctitel Panny Marie nejenže bude spasen, ale díky Její přímluvě se stane velkým svatým a jeho svatost se bude zvětšovat ze dne na den. Můj Bože, chci od celé věčnosti a přes celou věčnost v každém nepatrném okamžiku milovat, ctít a velebit mou nejmilovanější matku Marii a přičinit se k tomu, aby ji všichni milovali, ctili a velebili s takovou láskou, úctou a velebností, s jakou jsi ji Ty věčný Otče miloval, ctil a velebil jako svou dceru a nám jsi Ji přikázal milovat, ctít a velebit.“

Svatý Vincenci Pallotti, zamilovaný do Marie – oroduj za nás!

VI. Den – Téma: JEDNOTA Motto: Chci vždy a stále více, aby byl jeden ovčín a jeden Pastýř

Představení tématu: Vincenc Pallotti s bolestí prožíval rozkol v křesťanství, který stěžuje správné hlásání Evangelia. Od roku 1836 začal organizovat v římských chrámech slavnostní slavení Epifanie, které měly být znamením jednoty a všeobecnosti – universálnosti Církve. Cíl epifanijních slavností Vincenc určil: „pro růst, obhajobu a šíření zbožnosti, a také katolické víry“. Dne 13 prosince 1835 kardinál Odescalchi vyzval obyvatelé Věčného města, aby se zúčastnili slavností Epifanie.

Myšlenka: „Rozum a zkušenost ukazují, že obyčejné dobro, které konáme sami je ohraničené, nejisté a krátkodobé. Nejšlechetnější námahy jednotlivce nemohou přinést velké plody, tak v oblasti duchovní jak fyzické, jedině, že jsou spojené a nesměřované ke společnému cíli. Tak tedy po obdržení potřebného potvrzení od církevní hierarchie, mnoho katolíků horlivých pro Boží chválu a spásu duše bližního, se sdružilo a tímto způsobem vznikla Unie katolického apoštolátu.“

Svatý Vincenci Pallotti, neúnavný apoštole jednoty – oroduj za nás!

VII. Den – Téma: CHUDÍ Motto: Chci vždy a stále více pomáhat chudým v jejich bídě

Představení tématu: Jednou z apoštolských výzev pro Vincence, vedle bídy materiální, kterou si všímal v ulicích Říma, byla bída duchovní a morální. Projevem jeho starostlivosti o lidi zničených morálně a zanedbaných duchovně, bylo přijetí pastorace vězňů. Pravidelně každý týden navštěvoval římská vězení, jako např. Carceri Nuove u Via Giulia (nedaleko svého domu), vězení u term Diokleciána, v Andělském zámku, vězení svaté kongregace ve Vatikánu. Poučoval vězně, zpovídal, hovořil s nimi, vedl duchovní cvičení a pobožnosti. Zvláštní péčí zahrnoval odsouzené na smrt, chtěl je přivést ke smíření s Bohem.

Myšlenka: „Dej nějakou almužnu pro chudé. Ale když nemůžeš dát žádnou almužnu, udělej nějaký dobrý skutek. Ale když ani to nejsi schopen udělat – stačí upřímná touha a modlitba nebo jiný způsob ukázání soucitu.“

Svatý Vincenci Pallotti, otče chudých – oroduj za nás!

VIII. Den – Téma: NOVÁ EVANGELIZACE Motto: Chci vždy a stále více oživovat víru a rozpalovat lásku

Představení tématu: Den 9. 1. 1835 je jedním z nejdůležitějších dnů v životě sv. Vincence Pallottiho, protože v ten den dostal od Boha světlo – inspiraci k založení instituce všeobecného apoštolátu v Církvi, jejímž cílem je: šíření víry mezi nevěřícími a nekatolíky, oživování víry mezi katolíky a také zapalování lásky skutky milosrdenství, uskutečňovanými všemi možnými způsoby. Sdružení katolického apoštolátu, které založil, a které potvrdila a požehnala církevní hierarchie, odevzdal pod ochranu Panny Marie, Královny apoštolů.

Myšlenka: „Všichni tedy, velcí a malí, šlechta a lid, kněží a laici, řeholníci a diecézní kněží, žijící v komunitě anebo v samotě, kupci a úředníci, pracující veřejně a soukromě, odevzdaní jakékoliv práci, starší a mladí, zdraví a nemocní, vězni a svobodní – všichni mohou podle svého postavení, podmínek a stavu vykonávat apoštolát Ježíše Krista. Všichni jak doma, tak mimo dům, na studiích nebo při práci mohou najít způsob na to, aby se postarali o věčnou spásu bližních. Všichni mohou využívat Boží dary k šíření svaté víry.“

Svatý Vincenci Pallotti, zvěstovateli nové evangelizace – oroduj za nás!

IX. Den – Téma: SVATOST JE BUDOUCNOSTÍ APOŠTOLÁTU Motto: Vidím vás v Bohu.

Představení tématu: Dne 20. ledna 1963, během II. Vatikánského koncilu, svatý otec, dnes už sv. Jan XXIII slavnostně vykonal v Bazilice sv. Petra svatořečení Vincence Pallottiho. Tehdy řekl: „S důvěrnou prosbou se obracíme k tobě, náš svatý Vincenci Pallotti, chválo římského duchovenstva. (…) Zapal novou horlivostí všechny Pánovy služebníky a také drahé spolupracovníky katolického apoštolátu. Dej, aby byli připraveni a otevřeni na každou výzvu svých bratrů, aby byli vždy a všude solí země a světlem světa, oddaní šíření Kristově dobré vůli. Aby byli apoštoly pravdy, lásky a milosrdenství. Aby byli vychovávateli křesťanských vzorů, těšiteli zarmoucených a bídných a kráčeli ve světle, které pochází od Ježíše, dobrého pastýře, Spasitele duší a národů. Amen. Amen.“

Myšlenka: „Nezapomeňte, že nyní, kdy jste ještě při životě a v Boží milosti, můžete udělat mnohem více, než udělali všichni svatí. Proto si představte, že vám Pán půjčil a půjčuje každou milost nezbytnou k tomu, abyste došli k dokonalosti nejvyššího stupně. V takovéto dispozici (podpořeni Boží milostí), se snažte pořádně s těmito milostmi spolupracovat s použitím všech sil duše a tělesných orgánů.“

Svatý Vincenci Pallotti, vzore svatosti a apoštolátu – oroduj za nás!

LITANIE K SV. VINCENCI PALLOTTIMU
Pane, smiluj se nad námi!
Kriste, smiluj se nad námi!
Pane, smiluj se nad námi, Kriste, uslyš nás!
Kriste, vyslyš nás!
Svatá Maria, Matko Boží, oroduj za nás!
Matko Boží Lásky, oroduj za nás!
Královno apoštolů, oroduj za nás!
Sv. Vincenci Pallotti, oroduj za nás!
Sv. Vincenci, zakladateli Unie katolického apoštolátu,
Sv. Vincenci, apoštole Říma,
Sv. Vincenci, mystiku ponořený v lásce Boží,
Sv. Vincenci, patrone misionářů,
Sv. Vincenci, průkopníku katolických aktivit,
Sv. Vincenci, zpovědníku papežů,
Sv. Vincenci, vzore kněží,
Sv. Vincenci, promotore jednoty církve,
Sv. Vincenci, těšiteli nemocných,
Sv. Vincenci, příteli mládeže,
Sv. Vincenci, naděje chudých,
Sv. Vincenci, hlasateli všeobecného povolání k apoštolátu,
Sv. Vincenci, každodenně žijící evangeliem,
Sv. Vincenci, neúnavný zpovědníku,
Sv. Vincenci, svědku nekonečné lásky Boží,
Sv. Vincenci, promotore angažování laiků v církvi,
Sv. Vincenci,
Ty jsi dával jídlo hladovým, přimlouvej se za nás!
Ty jsi dával nápoj žíznivým,
Ty jsi hledal oblečení pro nahé,
Ty jsi byl posilou pro slabé,
Ty jsi sbíral léky pro nemocné,
Ty jsi ochraňoval ty, které nikdo nebránil,
Ty jsi potěšoval vězně,
Ty jsi shromažďoval lidi pro Boží záležitosti,
Oroduj za nás sv. Vincenci Pallotti,
Aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních!
Modleme se. Bože, ty jsi povolal ve své církvi sv. Vincence Pallottiho, kněze, aby šířil víru a oživoval lásku, laskavě dej, abychom ho následovali a tak zapalovali srdcem i činem světlo pravdy a bratskou lásku. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.
Skrze jeho svatý život, dej nám sílu, Pane!
Skrze jeho starostlivost o chudé,
Skrze jeho pomoc potřebujícím,
Skrze jeho neúnavnou angažovanost v Božích a lidských záležitostech,
Skrze jeho slabosti a životní zkoušky,
Skrze jeho milování modlitby,
Skrze jeho obětování života pro Boží záležitosti,
Skrze jeho touhu po nekonečné chvále Boží,
Skrze jeho touhu sjednocení všech v práci pro spásu duší,
Jako Boží lid, prosíme tě, vyslyš nás, Pane!
Pošli dělníky na svou žeň,
Sjednoť všechny věřící v Tobě v jedné rodině,
Vyslyš hlas těch, kteří jsou pronásledovaní,
Uděl nám dary, které nám poslouží k budování jednoty mezi všemi lidmi,
Pomoz nám žít povoláním, které jsi nám udělil při křtu,

Beránku Boží, Ty snímáš hříchy světa, odpusť nám, Pane.
Beránku Boží, Ty snímáš hříchy světa, vyslyš nás, Pane.
Beránku Boží, Ty snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi
 
Oroduj za nás sv. Vincenci Pallotti,
Aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních!

Modleme se. Bože, ty jsi povolal ve své církvi sv. Vincence Pallottiho, kněze, aby šířil víru a oživoval lásku, laskavě dej, abychom ho následovali a tak zapalovali srdcem i činem světlo pravdy a bratskou lásku. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.