1. Přistupujte k svatému přijímání
Po celou postní dobu je účast na mši svaté a přijímání nejúčinnějším úkonem, kterého se věřící mohou účastnit. Svatý Jan Pavel II. poznamenal, že eucharistie v sobě obsahuje princip a věčný zdroj spásy světa, a proto by katolíci měli co nejčastěji využívat její dobrodiní.
 
2. Prohlubujte svůj duchovní život skrze modlitbu
Mnoho katolíků ignoruje význam modlitby ve svém životě. Postní doba může být vynikající příležitostí k prohloubení vztahu s Bohem prostřednictvím modlitby. Svatý Jan od Kříže napsal: "Kdo utíká od modlitby, utíká od všeho dobrého." V tomto smyslu je třeba se modlit. Svatý Efrém nabízí praktičtější pohled. Podle něj modlitba formuje ctnosti v našem srdci a chrání nás před hněvem, pýchou a závistí. Modlitba nám pomáhá, abychom se přizpůsobili Ježíši, což je v postní době obzvlášť potřebné.
 
3. Čtěte Bibli
Papež Benedikt XVI. vždy vyzýval křesťany, aby se zavázali k seznámení se s Písmem svatým. Zařaďte Bibli do své každodenní modlitby. Jak říká Katechismus, je to hlavní zdroj našeho poznání Boha.
 
4. Choďte ke zpovědi
 
5. Pomáhejte potřebným
Postní doba vybízí věřící k tomu, aby pomáhali druhým, zejména těm nejpotřebnějším, jako to udělal Kristus. Po celém světě existují tisíce katolických charitativních organizací, které potřebují naši pomoc. Ježíš nám řekl: "Chudé budete mít vždycky u sebe“. Bylo to připomenutí, abychom se vždy starali o ty, kteří mají méně štěstí než my.
 
6. Prohlubujte úctu k Panně Marii
Maria slouží jako dokonalý vzor všem katolíkům: mužům, ženám, dětem, dospívajícím, matkám, zkrátka všem, kteří se snaží během postní doby rozvíjet život více zaměřený na Krista.
 
7. Odpouštějte
Usmiřte se s někým, kdo si podle vás nezaslouží úctu, odpuštění nebo trochu ohleduplnosti. Kristus řekl, že máme odpouštět svým nepřátelům.
 
8. Rozjímejte o křížové cestě
Většina farností nabízí možnost modlit se v pátek během postní doby křížovou cestu. Přijměte tuto příležitost, kterou vám Bůh nabízí, abyste se dozvěděli více o víře a o tom, co vám v duchovním životě chybí.
 
9. Postavte se za Ježíše Krista
Během postní doby se zvlášť snažte bránit Ježíše Krista a katolickou církev. Když se setkáváme s netolerantními, uzavřenými a protikřesťanskými názory, je naší povinností učit a s láskou informovat ty, které potkáváme v každodenním životě. Svět je vůči křesťanům a křesťanství stále méně přátelštější. Odpovědí na nevědomost, nenávist a netoleranci je Kristova láska. 
 
10. Předávejte evangelium
Máme příležitost vysvětlit svou víru druhým, kteří by jí nemuseli rozumět, a s pomocí Ducha Svatého je můžeme dokonce přesvědčit o moudrosti a reálnosti naší víry. Důvěřujte Kristu a dovolte mu, aby skrze vás promlouval.

Zdroj: CNA